Kamis, 13 Oktober 2011

contoh peraturan siswa untuk kelas 1 SD


Membuat perarutan bukan berarti mengekang siswa, tapi menciptakan kedisiplinan, yang akan bermanfaat dalam hidupnya kelak. Berikut contoh peraturan siswa untuk kelas 1 sd yang mendidik.PERATURAN SISWA
(KELAS 1)


1.              Masuk dengan mengucapkan salam
2.              Berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru
3.              Duduk rapi di kursi masing-masing
4.              Berbicara dengan sopan
5.              Memperhatikan Bapak Ibu guru ketika sedang menerangkan pelajaran
6.              Tidak bercanda saat pelajaran sedang dimulai
7.              Tidak keluar kelas saat pelajaran di mulai
8.              Tidak izin ke toilet secara bersamaan.
9.              Melakukan tugas dengan baik
10.       Melakukan piket
11.       Tidak bercanda yang membahayakan teman.
12.       Di persilahkan membaca buku ketika pelajaran belum di mulai/ ketika istirahat
13.       Tidak diperkenankan naik ke lantai 2 dan 3
KETENTUAN HUKUMAN
(BAGI YANG MELANGGAR PERATURAN)

1.                          Murojaah hafalan
2.                          Membaca doa
3.                          Mengucapkan kalimat toyyibah
4.                          Membantu bapak ibu guru (jadi pemimpin)
5.                          Pulang belakangan (PB)
6.                          Mendapat Bom
7.                          Menulis tugas
8.                          Diberi tugas rumah
9.                          Dititipkan ke kelas lain
10.                   Tidak boleh masuk kelas
11.                   Membersihkan kelas
12.                   Berdiri di depan kelas
13.                   Meminta maaf kepada teman sekelas

Contoh Proposan Santunan Yatim Piatu


PROPOSAL
SANTUNAN ANAK YATIM
MAJELIS TAKLIM MUSLIMAH
AS-SALAM BLOK T-U
PERUMAHAN BUMI ANGGREk
Tahun 2011


MAJELIS TAKLIM MUSLIMAH
AS-SALAM BLOK T-U RW 017
PERUMAHAN BUMI ANGGREK
DESA KARANG SATRIA TAMBUN UTARA
BEKASI JAWA BARAT
                                                                                                                   بسم الله الر حمن الر حيم

Nomor             :                                                                                   Bekasi, 28 Juli 2011
Perihal              : Permohonan Bantuan Dana Santunan Yatim Piatu
Lampiran          :

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu
.............................
Di tempat.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Salam dan salawat pada Rasulullah Muhammad SAW, para Sahabat dan pengikut- pengikutnya yang tetap istikomah hingga akhir zaman.

Dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1432 H dengan ini kami menginformasikan bahwa kami akan mengadakan “Santunan Yatim Piatu” sebagai aktualisasi nilai-niilai keimanan yang dianjurkan dalam Al Qur’anul Karim.

Majelis Taklim As-Salam akan menyelenggarakan santunan  yatim piatu pada:
            Hari                  : Ahad, 14 Agustus 2011
            Tempat : Masjid As-Salam
            Waktu              : Ba,da Dzuhur

Besar harapan kami agar Bapak/ Ibu dapat hadir pada acara ini. Semoga Ridha Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita dalam mengusung dakwah Islam di lingkungan Perumahan Bumi Anggrek.

Jazakumullah khairan khatsirah, wasalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

                                                                                                Bekasi, 28 Juli 2011

Mengetahui
           

Ketua RW                                                                                Ketua DKM Masjid
                                                                                                                  
 


................                                                                                ..............................     

                                                            Ketua Majelis Taklim
                                                               
                                                            ....................................

MAJELIS TAKLIM MUSLIMAH
AS-SALAM BLOK T-U RW 017
PERUMAHAN BUMI ANGGREK
DESA KARANG SATRIA TAMBUN UTARA
BEKASI JAWA BARAT

A.     DASAR PEMIKIRAN

Berdasarkan Firman Allah SWT: QS Ali Imran 104, 92, QS Al ‘A Raf 96
`ä3tFø9ur öNä3YÏiB ×p¨Bé& tbqããôtƒ n<Î) ÎŽösƒø:$# tbrããBù'tƒur Å$rã÷èpRùQ$$Î/ tböqyg÷Ztƒur Ç`tã ̍s3YßJø9$# 4 y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd šcqßsÎ=øÿßJø9$# ÇÊÉÍÈ
104.  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.

[217]  Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

`s9 (#qä9$oYs? §ŽÉ9ø9$# 4Ó®Lym (#qà)ÏÿZè? $£JÏB šcq6ÏtéB 4 $tBur (#qà)ÏÿZè? `ÏB &äóÓx« ¨bÎ*sù ©!$# ¾ÏmÎ/ ÒOŠÎ=tæ ÇÒËÈ
92.  Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

öqs9ur ¨br& Ÿ@÷dr& #tà)ø9$# (#qãZtB#uä (#öqs)¨?$#ur $uZóstGxÿs9 NÍköŽn=tã ;M»x.tt/ z`ÏiB Ïä!$yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur `Å3»s9ur (#qç/¤x. Mßg»tRõs{r'sù $yJÎ/ (#qçR$Ÿ2 tbqç7Å¡õ3tƒ ÇÒÏÈ
96.     Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

B.     LATAR BELAKANG

Beruntunglah orang yang dititipi oleh Allah aneka potensi kelebihan yang dikaruniakan kepadanya, serta kesaggupan memanfaatkan segala potensi itu untuk kepentingan orang banyak. Karena ternyata derajat kemuliaan seseorang dapat dillihat dari sejauhmana dirinya memmiliki nilai manfaat bagi orang lain. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:”Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain” (HR. Bukhari-Musllim).
Mereka, kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia. Mereka mendapatkan cinta Allah SWT karena kebaikan dan manfaat hidupnya terhadap orang lain. Semakin banyak manfaat yang diberikan seseorang kepada orang lain sebanding lurus dengan kualitas kepribadian dihadapan banyak orang.

Untuk bisa menjadi orang yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain, kita erlu menyiapkan beberapa hal dalam diri kita, antara lain:

Pertama, senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Memberi saat dalam keadaan lapang itu biasa, tetapi ketika kita tetap memberi dalam kesempitan, inilah ujian yang sebenar-benarnya.

Kedua, kikislah sikap egois dan serakah dalalm diri kita, seperti yang dicontohkan kaum anshar saat menolong sahabat-sahabat Muhajirin.

Ketiga, kita senantiasa menanamkan dalam diri kita logika bahwa sisa harta kita adalah apa yang kita berikan kepada orang lain, bukan yang ada ditangan kita. Bagi orang yang beriman, harta yang tersisa adalah apa yang telah dibagikan. Itiulah milik kita yang hakiki karena kelak menjadi tabungan di akhirat.

Keempat, tangan ini akan terasa mudah dan ringan membantu orang lain jika kita memahami bahwa perbuatan kita terhadap orang lain akan berbalik serupa atau lebih ke diri kita.MAJELIS TAKLIM MUSLIMAH
AS-SALAM BLOK T-U RW 017
PERUMAHAN BUMI ANGGREK
DESA KARANG SATRIA TAMBUN UTARA
BEKASI JAWA BARAT


C. RINCIAN KEGIATAN
  1. Nama Kegiatan          : Santunan Anak Yatim
  2. Tempat                       : Masjid As-Salam
  3. Waktu                         : Hari Ahad, 14 Agustus 2011 ba,da Dzuhur
  4. Kepanitiaan                :

cara muah menghafal Al qur'an


KITA SUKSES MENGHAFAL AL QUR’AN
Karangan: Abdul Aziz Abdur Rauf, Al Hafidz Lc.

BAB I
MUQADIMAH

Mengapa Al Qur’an harus dihafal?
1.      Para penghafal Al Quran adalah orang yang dipilih oleh Allah (Kemudian kita itu Kami wariskan kepada orang –orang yang kami pilih diantara hamba-hamba Kami…)
2.      Al Qur’an adalah kitab yang dijaga kemurniannya oleh Allah (Sesungguhnya telah kami turunkan Adz Dzikir (Al Qur’an) dan kamilah  yang menjaganya QS 59:9)
3.      Alqur’an adalah pedoman hidup bagi seluruh manusia.QS2:185, QS 10:108
öky­ tb$ŸÒtBu üÏ%©!$# tAÌRé& ÏmŠÏù ãb#uäöà)ø9$# Wèd Ĩ$¨Y=Ïj9 ;M»oYÉit/ur z`ÏiB 3yßgø9$# Èb$s%öàÿø9$#ur 4 `yJsù yÍky­ ãNä3YÏB tök¤9$# çmôJÝÁuŠù=sù ( `tBur tb$Ÿ2 $³ÒƒÍsD ÷rr& 4n?tã 9xÿy ×o£Ïèsù ô`ÏiB BQ$­ƒr& tyzé& 3 ߃̍ムª!$# ãNà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿwur ߃̍ムãNà6Î/ uŽô£ãèø9$# (#qè=ÏJò6çGÏ9ur no£Ïèø9$# (#rçŽÉi9x6çGÏ9ur ©!$# 4n?tã $tB öNä31yyd öNà6¯=yès9ur šcrãä3ô±n@ ÇÊÑÎÈ
185.  (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

ö@è% $pkšr'¯»tƒ â¨$¨Z9$# ôs% ãNà2uä!%y` ,ysø9$# `ÏB öNä3În/§ ( Ç`yJsù 3ytF÷d$# $yJ¯RÎ*sù ÏtGöku ¾ÏmÅ¡øÿuZÏ9 ( `tBur ¨@|Ê $yJ¯RÎ*sù @ÅÒtƒ $pköŽn=tæ ( !$tBur O$tRr& Nä3øn=tæ 9@Å2uqÎ/ ÇÊÉÑÈ