Kamis, 13 Oktober 2011

cara muah menghafal Al qur'an


KITA SUKSES MENGHAFAL AL QUR’AN
Karangan: Abdul Aziz Abdur Rauf, Al Hafidz Lc.

BAB I
MUQADIMAH

Mengapa Al Qur’an harus dihafal?
1.      Para penghafal Al Quran adalah orang yang dipilih oleh Allah (Kemudian kita itu Kami wariskan kepada orang –orang yang kami pilih diantara hamba-hamba Kami…)
2.      Al Qur’an adalah kitab yang dijaga kemurniannya oleh Allah (Sesungguhnya telah kami turunkan Adz Dzikir (Al Qur’an) dan kamilah  yang menjaganya QS 59:9)
3.      Alqur’an adalah pedoman hidup bagi seluruh manusia.QS2:185, QS 10:108
öky­ tb$ŸÒtBu üÏ%©!$# tAÌRé& ÏmŠÏù ãb#uäöà)ø9$# Wèd Ĩ$¨Y=Ïj9 ;M»oYÉit/ur z`ÏiB 3yßgø9$# Èb$s%öàÿø9$#ur 4 `yJsù yÍky­ ãNä3YÏB tök¤9$# çmôJÝÁuŠù=sù ( `tBur tb$Ÿ2 $³ÒƒÍsD ÷rr& 4n?tã 9xÿy ×o£Ïèsù ô`ÏiB BQ$­ƒr& tyzé& 3 ߃̍ムª!$# ãNà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿwur ߃̍ムãNà6Î/ uŽô£ãèø9$# (#qè=ÏJò6çGÏ9ur no£Ïèø9$# (#rçŽÉi9x6çGÏ9ur ©!$# 4n?tã $tB öNä31yyd öNà6¯=yès9ur šcrãä3ô±n@ ÇÊÑÎÈ
185.  (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

ö@è% $pkšr'¯»tƒ â¨$¨Z9$# ôs% ãNà2uä!%y` ,ysø9$# `ÏB öNä3În/§ ( Ç`yJsù 3ytF÷d$# $yJ¯RÎ*sù ÏtGöku ¾ÏmÅ¡øÿuZÏ9 ( `tBur ¨@|Ê $yJ¯RÎ*sù @ÅÒtƒ $pköŽn=tæ ( !$tBur O$tRr& Nä3øn=tæ 9@Å2uqÎ/ ÇÊÉÑÈ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar